Οικονομία

Καταγγελίες – ρεκόρ: Φτάνουν τις 1.200 καταγγελίες κατά υπαλλήλων του e-ΕΦΚΑ

Καταγγελίες – ρεκόρ: Φτάνουν τις 1.200 καταγγελίες κατά υπαλλήλων του e-ΕΦΚΑ

Με το νέο “καθεστώς” εσωτερικού ελέγχου και τη σχετική πειθαρχική διαδικασία θα ερευνηθούν οι 1.200 καταγγελίες πολιτών τις οποίες αφορύν υπαλλήλους και υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ

Αυτό αναφέρουν στελέχη του e- ΕΦΚΑ στο Capital.gr, διευκρινίζοντας πως αφού ψηφισθεί το νομοσχέδιο το οποίο έχει φέρει ο Υπουργός Εργασίας κος Κωστής Χατζηδάκης για το εκσυγχρονισμό του ασφαλιστικού υπερ-φορέα, θα προχωρήσουν οι κινήσεις για τη σύσταση της μονάδας εσωτερικού ελέγχου έτσι ώστε από τον ερχόμενο Ιούνιο να ξεκινήσει η διερεύνηση των καταγγελιών αυτών.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, στόχος είναι σε τρεις μήνες από την έναρξη λειτουργίας της εν λόγω μονάδες να έχουν εκκαθαρισθεί όλες οι υποθέσεις, την ώρα που εδώ και δύο χρόνια δεν έχει διερευνηθεί καμία από αυτές.

Οι περισσότερες από τις καταγγελίες αφορούν κακή συμπεριφορά υπαλλήλων, αδυναμία επικοινωνίας, καθυστέρηση απονομής συντάξεων και κακή πληροφόρηση από την ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ.

Στελέχη του e-ΕΦΚΑ αναφέρουν στο Capital.gr πως στο πεδίο της επικοινωνίας των πολιτών με τον φορέα αλλά και της πληροφόρησης από την ιστοσελίδα έχει σημειωθεί αρκετή πρόοδος μετά τη λειτουργία της ενιαίας τηλεφωνικής γραμμής “1555” αλλά και τη βελτίωσης της ιστοσεδίδας efka.gov.gr. Εξάλλου, έχει αυξηθεί ο ρυθμός απονομής νέων συντάξεων. Έτσι, η έμφαση των ελέγχων της νέας μονάδες θα δοθεί στις καταγγελίες κατά της κακής συμπεριφοράς υπαλλήλων.

Σημειώνεται πως με βάση το νομοσχέδιο Χατζηδάκη προβλέπει τα ακόλουθα σε σχέση με τη νέα μονάδα εσωτερικού ελέγχου και τις πειθαρχικές διαδικασίες:

– Στον e-Ε.Φ.Κ.Α.) συνιστάται αυτοτελής Μονάδα Εσωτερικών Ερευνών, η οποία υπάγεται απευθείας στο Διοικητικό Συμβούλιο και έχει ως αποστολή την άμεση και αποτελεσματική διερεύνηση υποθέσεων διαφθοράς που αφορούν τον e-Ε.Φ.Κ.Α. και τη διενέργεια έκτακτων και προγραμματισμένων ελέγχων, μετά από καταγγελίες πολιτών, πληροφορίες ή αιτήματα εν γένει, που αφορούν, μεταξύ άλλων, στη διάπραξη ποινικών αδικημάτων και πειθαρχικών παραπτωμάτων από τους υπαλλήλους του e-Ε.Φ.Κ.Α..

Ως επικεφαλής της Μονάδας διορίζεται, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μετά από γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, πρώην Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου, με τετραετή θητεία, που μπορεί να ανανεώνεται άπαξ για ισόχρονο διάστημα.

Ο επικεφαλής της Μονάδας είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και απολαμβάνει πλήρη λειτουργική ανεξαρτησία κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

Η αντικατάσταση του επικεφαλής της Μονάδας πριν από τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Οι αποδοχές του επικεφαλής της Μονάδας καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κατά παρέκκλιση της διάταξης εκείνης που προβλέπει πως οι αμοιβές κάθε δημοσίου υπαλλήλου δεν μπορούν να υπερβαίνουν εκείνες του γενικού γραμματέα Υπουργείου.

Για τη λειτουργία της Μονάδας, συνιστώνται στον e-Ε.Φ.Κ.Α. δύο θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Νομικών, δύο θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών, τέσσερες θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού – Οικονομικού, δυο θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής, καθώς και δύο θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού. H πλήρωση των θέσεων της Μονάδας Εσωτερικών Ερευνών γίνεται με απόσπαση ή μετάταξη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου από υπαλλήλους που υπηρετούν ή έχουν υπηρετήσει σε ελεγκτικά σώματα, αρχές και υπηρεσίες, εξαιρουμένων των υπηρεσιών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και της Ελληνικής Αστυνομίας. Η διάρκεια της απόσπασης ορίζεται τριετής, με δυνατότητα ανανέωσης άπαξ για δύο επιπλέον έτη.

Οι θέσεις του Τμήματος Εσωτερικών Υποθέσεων μεταφέρονται αυτοδικαίως στη Μονάδα Εσωτερικών Ερευνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Οι υπάλληλοι που υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος στο Τμήμα Εσωτερικών Υποθέσεων μπορούν, εντός προθεσμίας ενός μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος, να αιτηθούν τη μετακίνησή τους είτε στη Μονάδα Εσωτερικών Ερευνών είτε σε άλλη οργανική μονάδα του e-Ε.Φ.Κ.Α..

Ο Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικών Ερευνών του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) δίνει εντολή για έρευνα, σε εκτέλεση του ετήσιου προγράμματος ελέγχων, ή και εκτάκτως, για υποθέσεις που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Μονάδας. Ο Επικεφαλής της Μονάδας κατανέμει τις εντολές σε μεμονωμένους υπαλλήλους της Μονάδας ή σε κλιμάκιο, θέτει προθεσμίες για την ολοκλήρωση των ελέγχων και παρακολουθεί την έγκαιρη εκτέλεσή τους, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της.

Ως προς τις εξουσίες των υπαλλήλων της Μονάδας και των κλιμακίων ελέγχου εφαρμόζεται αναλόγως , περί της ελεγκτικής διαδικασίας της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.). Συγκεκριμένα, οι υπάλληλοι της Μονάδας μπορεί:
-να επισκέπτονται, χωρίς ή με προειδοποίηση, τις ελεγχόμενες υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α., να μελετούν επί τόπου την εξεταζόμενη υπόθεση, να ενεργούν αυτοψίες και να εξετάζουν πρόσωπα, στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων τους και για την εκπλήρωση του έργου τους,
-να εξετάζουν οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί να εισφέρει στοιχεία στον διενεργούμενο έλεγχο, να ζητούν πληροφορίες και στοιχεία από τους αρμόδιους υπαλλήλους των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων που εμπλέκονται με την εξεταζόμενη υπόθεση,

-να έχουν δικαίωμα πρόσβασης στους φακέλους του e-Ε.Φ.Κ.Α., συμπεριλαμβανομένων και των απορρήτων, καθώς και στα πληροφοριακά συστήματα και τις βάσεις δεδομένων που διαχειρίζεται ο e-Ε.Φ.Κ.Α., σύμφωνα με τους κανόνες ιχνηλασιμότητας και πρόσβασης στα συστήματά του και να λαμβάνουν οποιαδήποτε πληροφορία ή στοιχείο που αφορά ή είναι χρήσιμο για τη συγκεκριμένη υπόθεση που ερευνούν. Η πρόσβαση αφορά και σε πληροφορίες ή στοιχεία προσδιορισμένων φυσικών και νομικών προσώπων και κάθε είδους νομικών οντοτήτων με εντοπισμένο αριθμό φορολογικού μητρώου.
-να ελέγχουν και να συλλέγουν πληροφορίες και δεδομένα κινητών τερματικών, φορητών συσκευών, καθώς και των εξυπηρετητών τους, σε συνεργασία με τις αρμόδιες κατά περίπτωση αρχές. Η διαδικασία κατάσχεσης, συλλογής, φύλαξης και επεξεργασίας ηλεκτρονικών αρχείων και αλληλογραφίας, που συλλέγονται για τους σκοπούς του παρόντος νόμου, καθορίζεται με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Μονάδας.
– να ενεργούν έρευνες στα γραφεία και τους λοιπούς χώρους και τα μεταφορικά μέσα του e-Ε.Φ.Κ.Α.,
– να ζητούν με έγγραφό τους πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την υπό διερεύνηση υπόθεση. Στο έγγραφο αναφέρονται ενδεικτικά οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, οι οποίες θεμελιώνουν το αίτημα, ο σκοπός του αιτήματος, η προθεσμία που τάσσεται για την παροχή των πληροφοριών, η οποία δεν μπορεί να είναι βραχύτερη των πέντε ημερών, καθώς και οι κυρώσεις, οι οποίες προβλέπονται σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς την υποχρέωση παροχής πληροφοριών. Εκείνοι, στους οποίους απευθύνεται το έγγραφο υποχρεούνται σε άμεση, πλήρη και ακριβή παροχή των πληροφοριών που ζητούνται.

Για τη διεξαγωγή των ερευνών, ο Επικεφαλής της Μονάδας μπορεί να ζητεί εγγράφως τη συνδρομή των δημόσιων αρχών και υπηρεσιών, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και των νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και οι αρχές υποχρεούνται να του παράσχουν κάθε συνδρομή. Σε περίπτωση άρνησης, ή παρεμπόδισης με οποιονδήποτε τρόπο των εντεταλμένων υπαλλήλων της Μονάδας στην άσκηση των καθηκόντων τους, αυτοί δύνανται να ζητούν τη συνδρομή των εισαγγελικών αρχών και κάθε άλλης αρμόδιας αρχής. Η συνδρομή αυτή δύναται να ζητηθεί και προληπτικά.

Η μη χορήγηση, ή η απόκρυψη, πληροφοριών ή στοιχείων, η χορήγηση εν γνώσει ανακριβών πληροφοριών ή στοιχείων και, γενικά, η παρακώλυση του έργου και η παραπλάνηση των υπαλλήλων της Μονάδας συνιστά αυτοτελές πειθαρχικό παράπτωμα, για το οποίο μπορεί να επιβληθεί μια από τις ακόλουθες ποινές:

– η στέρηση του δικαιώματος για προαγωγή από ένα έως πέντε έτη,

– ο υποβιβασμός κατά ένα βαθμό,

– η προσωρινή παύση από τρεις έως έξι μήνες με πλήρη στέρηση των αποδοχών

– η οριστική παύση.

Κατά τα λοιπά, ο έλεγχος, η έρευνα και η συλλογή, διερεύνηση, επεξεργασία, σύνθεση, ανάλυση, αξιολόγηση και αξιοποίηση των πληροφοριών, καταγγελιών και στοιχείων διενεργούνται σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Μονάδας.

Για κάθε έλεγχο και έρευνα, που διενεργείται, συντάσσεται πόρισμα, το οποίο υποβάλλεται προς τον Διοικητή του e-Ε.Φ.Κ.Α.. Αν με το πόρισμα διαπιστώνεται η τέλεση πειθαρχικού παραπτώματος από υπάλληλο του e-Ε.Φ.Κ.Α., ο Επικεφαλής της Μονάδας παραγγέλλει στο αρμόδιο πειθαρχικό όργανο την άσκηση πειθαρχικής δίωξης.

Η παραγγελία για άσκηση πειθαρχικής δίωξης είναι δεσμευτική για το αρμόδιο πειθαρχικό όργανο. Ο Επικεφαλής της Μονάδας παρακολουθεί την πορεία της πειθαρχικής δίωξης και δύναται να παραγγέλλει τη λήψη άλλων μέτρων, καθώς και να ασκεί ένσταση υπέρ της διοίκησης εναντίον όλων των πειθαρχικών αποφάσεων μονομελών και συλλογικών πειθαρχικών οργάνων του e-Ε.Φ.Κ.Α. και για οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι πειθαρχικές διατάξεις του παρόντος. Αν με το πόρισμα διαπιστώνεται ότι η υπόθεση χρήζει περαιτέρω διερεύνησης, ο Επικεφαλής της Μονάδας μπορεί να παραγγέλλει στο αρμόδιο πειθαρχικό όργανο τη διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης. Η ένορκη διοικητική εξέταση του προηγούμενου εδαφίου διενεργείται, κατά παρέκκλιση των οικείων διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα, από τη Μονάδα, και, εάν από αυτή προκύψουν πειθαρχικές ευθύνες, η άσκηση πειθαρχικής δίωξης είναι δεσμευτική για τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα. Σε κάθε περίπτωση, η Μονάδα μπορει να αποστέλλει τον φάκελο στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, για τη συνέχιση των ερευνών.

Αν ανακύπτουν ενδείξεις για διάπραξη ποινικών αδικημάτων, αντίγραφο του πορίσματος κοινοποιείται από τον Επικεφαλής της Μονάδας στον αρμόδιο εισαγγελέα για τις δικές του ενέργειες.

Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, η Μονάδα Εσωτερικών Ερευνών συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Διευθέτησης Αναφορών του e-Ε.Φ.Κ.Α, η οποία διαβιβάζει στη Μονάδα τις αναφορές που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης, ώστε να αξιολογηθούν, σύμφωνα με το σύστημα αξιολόγησης καταγγελιών που εφαρμόζει η Μονάδα.

-Η πειθαρχική διαδικασία που κινείται κατά υπαλλήλων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) ολοκληρώνεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός από την κλήση σε απολογία, το αργότερο, είτε με την έκδοση πειθαρχικής απόφασης του μονομελούς οργάνου είτε με παραπομπή ενώπιον του πειθαρχικού συμβουλίου. Σε περίπτωση παραπομπής ενώπιον του πειθαρχικού συμβουλίου, η πειθαρχική διαδικασία ολοκληρώνεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός από την παραπομπή, εκτός αν απαιτείται η διεξαγωγή ανάκρισης, οπότε ολοκληρώνεται εντός δύο μηνών.

Η ένορκη διοικητική εξέταση διενεργείται είτε από υπάλληλο με βαθμό Α΄ Υπουργείου εκτός του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, είτε από τη Μονάδα Εσωτερικών Ερευνών, μόνο στη περίπτωση που έχει ζητηθεί η περαιτέρω διερεύνηση από τη Μονάδα Εσωτερικών Ερευνών, σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο, και περατώνεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός χωρίς δυνατότητα παράτασης.

Εάν, είτε με το πόρισμα επί του ελέγχου της Μονάδας Εσωτερικών Ερευνών, είτε με την έκθεση επί της ένορκης διοικητικής εξέτασης, διαπιστώνεται η διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος από συγκεκριμένο υπάλληλο, ο πειθαρχικώς προϊστάμενος ασκεί την πειθαρχική δίωξη εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός από την υποβολή του πορίσματος ή της έκθεσης.

Η πειθαρχική ανάκριση περατώνεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής απόφασης του πειθαρχικού συμβουλίου στον υπάλληλο που θα τη διενεργήσει. Στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει δυνατότητα παράτασης.

Το πειθαρχικό συμβούλιο του e-Ε.Φ.Κ.Α. είναι τριμελές και αποτελείται από:
-Τον Πρόεδρο, ο οποίος είναι πάρεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή εφέτης ή πρόεδρος πρωτοδικών ή πρωτοδίκης των διοικητικών δικαστηρίων, οι οποίοι υποδεικνύονται από τον πρόεδρο του οικείου δικαστηρίου.
– Ένα μέλος, ο οποίος είναι πάρεδρος ή δικαστικός αντιπρόσωπος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
-Ένα μέλος, ο οποίος είναι μόνιμος υπάλληλος, προϊστάμενος διεύθυνσης του Υπουργείου Εσωτερικών, ο οποίος υποδεικνύεται από τον Υπουργό Εσωτερικών.

Σε περίπτωση δίωξης Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης, η υπόθεση παραπέμπεται στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο όπως προβλέπεται από τον Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.

Το πειθαρχικό συμβούλιο είναι αρμόδιο για όλες τις υποθέσεις που εκκινούν μετά την δημοσίευση του παρόντος, καθώς και για τις εκκρεμείς διαδικασίες, εφόσον δεν έχουν εισαχθεί προς κρίση. Για τις υπόλοιπες εκκρεμείς υποθέσεις αρμόδιο είναι το πειθαρχικό συμβούλιο, που έχει ορισθεί βάσει του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.

Σχετικά Άρθρα

«Ανακυκλώνω – Αλλάζω Συσκευή»: Επιπλέον 61.000 νοικοκυριά εντάσσονται στο πρόγραμμα

DiferSports

ΔΕΠΑ: Μειώνει από την Τρίτη 4 Οκτωβρίου την τιμή στο φυσικό αέριο κίνησης

DiferSports

Ουκρανία και Ρωσία υπέγραψαν συμφωνία για την εξαγωγή σιτηρών

DiferSports

Το 2022 σε πωλήσεις βιβλίων: Πρωταθλητές οι Θεσσαλονικείς

DiferSports

ΕΔΕΥΕΠ: 3,5 δισ. βαρέλια ισοδύναμου πετρελαίου σε Νότιο Κρητικό Πέλαγος και Ιόνιο Πέλαγος

DiferSports

Ρεύμα: Πώς θα επιλέξετε νέο τιμολόγιο – Η μεγαλύτερη προθεσμία και το υψηλό ρίσκο

DiferSports

Χρησιμοποιούμε cookies για να κάνουμε ακόμα καλύτερη την εμπειρία σου στο site μας. Αποδοχή Περισσότερα